قدیمى ترین کنده کاری از چهره انسان در اندازه ۸ سانتی متر از جنس عاج ماموت مربوط ۲۴۰۰۰ سال قبل از میلاد که در چکسلواکی سابق کشف شده است!

کنده کاری انسان اولیه